fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

- Deze algemene factuurvoorwaarden zijn van toepassing tussen De Computershop en klant op de volgende prestaties: verkoop, herstellingen, onderhoud en interventies en consulting,  hierna genaamd prestaties.

- De klant erkent deze voorwaarden te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden voor de contractuele betrekkingen tussen beide partijen.

- Afwijkingen op deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig indien dit schriftelijk werd bevestigd.

Artikel 2 – Offertes – bestellingen

- De prijzen en voorwaarden zoals vermeld op de offertes zijn slechts geldig gedurende 14 dagen en/of zo lang voorraad strekt.

- Een bestelling/opdracht is slechts bindend wanneer zij uitdrukkelijk door De Computershop wordt aanvaard en ondertekend.

Artikel 3 – Betaling

 - Alle facturen en rekeningen zijn contant betaalbaar te 3920 Lommel, Molenstraat 114.

- Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele moratoire intrest verschuldigd van 12% en dit vanaf de vervaldag.  Elke laattijdige betaling door de klant geeft De Computershop tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen, met een minimum van 50€, dit ter dekking van de administratieve kosten van De Computershop, onverminderd de mogelijkheid voor De Computershop om een hogere schadevergoeding te bewijzen, met alle middelen van recht, inclusief getuigenissen en vermoedens.

- Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief gerechtsdeurwaarders- en advocatenkosten, worden doorgerekend aan de klant.

- Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

- Alle betalingen zullen eerst worden aangerekend als vergoeding voor intresten en schadevergoeding.

Artikel 4 – Levering of uitvoering van de prestatie

- De aangegeven leverings- en/of uitvoeringstermijn worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend.

- Wanneer ten gevolge van overmacht of onvoorziene omstandigheden De Computershop niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, behoudt De Computershop zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege De Computershop kan gevorderd worden.

- Indien er goederen door De Computershop vervoerd worden, gebeurt dit op kosten en risico van de klant, die alle risico’s aan dewelke de goederen zouden kunnen blootstaan, draagt vanaf het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5 – Zichtbare gebreken - Verborgen Gebreken

 - Elke klacht over de uitvoering van de prestaties evenals de zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de uitvoering bestonden, moeten De Computershop bereiken per aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na de uitvoering van de prestatie, op straffe van verval, met omstandige vermelding van de niet-conformiteit van de prestatie.

- De Computershop is enkel aansprakelijk voor verborgen gebreken die bestaan op het ogenblik van de levering/plaatsing. 

- Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen op straffe van verval per aangetekende brief aan De Computershop te worden meegedeeld binnen 5 werkdagen na de vaststelling van het gebrek. Dergelijke vordering moet bovendien op straffe van verval worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het ontdekken ervan.

Artikel 6 – Eigendomsvoorbehoud

- Bij verkoop blijven de goederen eigendom van De Computershop tot de volledige betaling van de verschuldigde betalingen.

Artikel 7 – Ontbinding

- In geval van contractuele tekortkoming van de huurder kan de verhuurder onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling overgaan tot ontbinding van de overeenkomst door middel van een eenvoudige kennisgeving aan de klant.

- Wanneer de overeenkomst ontbonden wordt door de klant of door toedoen van de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen, verhoogd met een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs. De klant dient tevens in te staan voor alle schade en gemaakte die hierdoor worden veroorzaakt ten aanzien van de verhuurder, deze schade kan door De Computershop worden bewezen met alle middelen van recht.

- Indien de prestaties nog niet waren aangevangen, is er in ieder geval een minimum vergoeding verschuldigd van 25%  van de overeengekomen prijs.  

Artikel 8 – Geldigheid van de algemene voorwaarden

- Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden wegens schending van de toepasselijke wetgeving, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen.

Artikel 9 – Rechtsbevoegdheid - toepasselijk recht

- Alle geschillen voortspruitende uit onderhavige overeenkomst zullen exclusief beslecht worden voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Hasselt, waarbij het Belgische recht van toepassing is. Alle vorderingen die uit deze overeenkomst voortvloeien dienen door de klant aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechtbank binnen de 3 maanden na het ontstaan van de vordering en dit op straffe van verval.

"De Computershop" = Tommatto en/of Tom Smeulders;  Molenstraat 114, 3920 Lommel = Maatschappelijke zetel; Koning Leopoldlaan 134, 3920 Lommel = Uitbating / winkel.

Openingsuren

Maandag 14u-18u
Dinsdag 14u-18u
Woensdag 14u-18u
Donderdag 14u-18u
Vrijdag 14u-17u
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten